Regulamin Hotelu

ZASADY OGÓLNE:

 

 1. Hotel „Relax” za priorytet przyjmuje sobie zapewnienie Gościom optymalnych warunków pobytu.

Prawa i obowiązki Gości określają ogólne warunki rezerwacji i pobytu w hotelu.

 1. ZGŁOSZENIE POBYTU

  1. Zgłoszenie pobytu w hotelu „Relax” następuje z chwila dokonania rezerwacji i uiszczenia ustalonej kwoty zadatku w określonym terminie.

  2. Dokonanie wiążącej rezerwacji jest równoznaczne z przyjęciem ogólnych warunków rezerwacji i pobytu w hotelu „Relax”.

 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Ceny usług dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od usług i towarów.

  2. Miejscem dokonania świadczeń za pobyt w hotelu jest wskazany rachunek bankowy w/w hotelu.

  3. Przy zgłoszeniu rezerwacji na kilka pokoi realizowanej w odległym terminie, Gość zobowiązuje się do wpłaty na rzecz hotelu zadatku w wysokości 30 % ustalonej ceny pobytu.

  4. Pozostała, należna kwota za pobyt, powinna zostać wpłacona przez Gościa w dniu przyjazdu w recepcji gotówką lub kartą kredytową.

  5. Hotel „Relax” zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy tj. rezerwacji z Gościem, którego wpłaty nie zostaną dokonane w terminach ustalonych w pkn.3.3 i 3.4

  6. W przypadku nie zgłoszenia przez rezerwującego, przyjazdu w terminie późniejszym, rezerwacja zostaje gwarantowana do godz. 22:00 dnia rezerwacji.

 3. PRAWA GOŚCIA

  1. Gość ma prawo do usług zawartych w ofercie hotelu „Relax” .

  2. Goście uprawnieni są do zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu w recepcji hotelu.

 4. OBOWIĄZKI GOŚCIA

  1. Od chwili rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do regulaminu hotelu.

  2. Gość zobowiązany jest przestrzegać przepisy porządkowe oraz związane z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

5.3 W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu, oraz dobro innych Gości, obsługa może zażądać opuszczenia przez Gościa hotelu ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie koszty powstałe z winy Gościa powstałe w wyniku nie stosowania się Gościa do ustalonego porządku obciążają Gościa.

 1. REKLAMACJE

6.1 Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi warunkami

pobytu należy zgłaszać w recepcji hotelu „Relax”. Zostaną one rozpatrzone pod

względem zasadności przez Przedstawiciela hotelu.

6.2 Ewentualne reklamacje nie mogą wpłynąć na terminy i wysokość płatności.

6.3 Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane odrębnie, o sposobie załatwienia

Gość zostanie powiadomiony ustnie bądź pisemnie.

 

                7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZEDAWNIENIE

 

7.1 Hotel „Relax” nie będzie dokonywać zwrotu zadatku za usługę hotelową, jaka nie

została wykorzystana z przyczyn leżących po stronie gościa.

7.2 Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni

opiekunowie.

7.3 Roszczenia wobec hotelu przedawniają się po upływie 3 miesięcy od terminu

zakończenia pobytu.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Relax” nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Gości ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.

  2. Hotel „Relax” zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu Gościa przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn nie zależnych od hotelu.

 2. REZYGNACJA Z POBYTU

  1. W przypadku rezygnacji z uzgodnionego i opłaconego terminu pobytu w hotelu w

czasie jego trwania, nie dokonuje się zwrotu reszty wniesionej opłaty.

 

 

 

Zarząd hotelu”RELAX”

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij